Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie Sterling Angels informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie Sterling Angels informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sterling Angels z siedzibą przy ul. Długiej 82/10, 31-147 Kraków. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:
  • listownie: Stowarzyszenie Sterling Angels z siedzibą przy ul. Długiej 82/10, 31-147 Kraków;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sterlingangels.org
 2. Dane osobowe są zbierane celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą brakowane.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 •  
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.